โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพงศ์ ศรีบุญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์เผ่น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ อ้อมกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนรีกานต์ ชนเวียน
ตำแหน่ง : เลขานุการคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราริญา ชัยสงค์
ตำแหน่ง : เลขานุการคนที่2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะภรณ์ จารีรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้างานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา สามารถ
ตำแหน่ง : งานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุฑาสิณี ชัยกุม
ตำแหน่ง : งานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาดา รักงาม
ตำแหน่ง : งานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวไอรดา เติมสูงเนิน
ตำแหน่ง : งานบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5