โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี ชำนาญกุล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรา ติยแสงทอ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ประโยชน์ ปิ่นดาบุญณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กัณทิมา โชคอนันต์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายมหันต์ ชาติชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชะ ครอบบัวบาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางธมลวรรณ ด้วงปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภาพร ป้องปทุม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย อำพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริญัตญาณโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการมงคล ปภาโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิส เพียนอก
ตำแหน่ง : เลขานุการ