โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพวงพยอม สุดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายธงชัย ทวดสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางนิยา ชาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางจิตนภา ปลื้มโชค
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวศิรประภา ภูมิมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0843933692

นางสาวประภาพร นามหาญ
พนักงานราชการ

นางจันทนา พุทธเสน

Mr.Hernan cabaya