โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงาน บริหารกิจการนักเรียน

นายดนุภพ โพธิ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางทัศนียา ฟักเจริญ

นายธนกริช อือชัยภูมิ
หัวหน้ากลุ่มบหริการกิจการนักเรียน

นายใหม่ พิไลกุล

นายณรงค์ หาญจันทร์

นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม

นายทินกรณ์ วิปัสสา