โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายใหม่ พิไลกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4