โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสมพร แก่นร้านหญ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายใหม่ พิไลกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0847959485
อีเมล์ : mai@rwschool.ac.th

นายนิธิภูมิ ขวัญเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4