โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอริยพล อุดมอภิญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางหยกฟ้า ตั้งพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1