โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเฉลิมเกียรติ ป้องประทุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวิภาพร ป้องประทุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวทิพาพร ศรีวรรณ์
ครู

นางสาวสมส่วน บุญเกลี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2