โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชาลินี สีม่วง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฉอ้อน ทองแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางทัศนียา ฟักเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวจันทร์จิรา แฉล้มไธสง
ครู คศ.1

นายประชารักษ์ บุญจิต
ครู คศ.1
อีเมล์ : pracharug.2519@gmail.com