โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอำนาจ หาญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณรงค์ หาญจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวจุฬางพัฒน์ อุทโท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางทศวรรณ สิงห์เผ่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางพิมลภัส จัตุรัสตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอนันท์ ศรีวรรณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวินิตย์ กุศล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอภิชิต ศรีลาเคน
ครู คศ.2

นายณัฐพล ปราบคะเชน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุดารัตน์ คณาดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายศรัญยุ ดียางหวาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายราชศักดิ์ จัตุรัสตระกูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนกริช อือชัยภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายทินกรณ์ วิปัสสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเปรมกมล หาญมะโน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1