โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประสบ หาญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0810629784
อีเมล์ : phasob@rwschool.ac.th

นางพรทิวา ดิษขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0612672663
อีเมล์ : porntiwa@rwschool.ac.th

นางเพลินจิต อิ่มชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0895816925
อีเมล์ : ploenchit@rwschool.ac.th

นางสายทอง คาดสนิท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0912345765390
อีเมล์ : saitong@rwschool.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ มูลทองหลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0652345765390
อีเมล์ : armornrat@rwschool.ac.th

นางดารัตน์ เกตุดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 080-0724266
อีเมล์ : darat@rwschool.ac.th