โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวประสบ หาญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0810629784

นางพรทิวา ดิษขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0612672663

นางเพลินจิต อิ่มชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0895816925

นางสายทอง คาดสนิท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรัตน์ เลขนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1