โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประสบ หาญรบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น

นายไพบูลย์ ฉ่ำท่วม
ครู คศ.3

นางพรทิวา ดิษขุนทด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพลินจิต อิ่มชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสายทอง คาดสนิท
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรัตน์ เลขนอก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1