โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกาญจนา ไพราม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0813219452

นางรำพึง ธรรมมา
ครู คศ.3

นางศิริวัลย์ ชัยพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 08934567891

นางสาววิไลวรรณ จันทร์น้ำใส
ครู คศ.2