โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกาญจนา ไพราม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางรำพึง ธรรมมา
ครู คศ.3

นางศิริวัลย์ ชัยพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาววิไลวรรณ จันทร์น้ำใส
ครู คศ.2