โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
วิดิทัศน์ กิจกรรมภายใน/ภายนอก โรงเรียน เล่าเรื่อง จาก Line ระเหววิทย์
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค ณ จังหวัดร้องเอ็ด
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้กล่าวของคุณคณะครู ที่ได้ร่วมกันฝึกซ้อมให้กับลูกๆนักเรียน
และขอขอบใจ ลูกๆนักเรียนที่ได้กันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ฯ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารและคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหนองบัวระเห
ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนตามนโยบาย ของ สพฐ.
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธวชิรญาณทศพล วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล)
ชมภาพกิจกรรมคลิก

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานบริหารงานทั่งไปและ คณะฯ โดยให้นายดนุภพ โพธิ์งามรองผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนิน อ่านต่อ......
จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่26-27 กันยายน 2565เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับลูกๆนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม ผ่านฐานต่างที่ได้จัดไว้เพื่อให้ได้รับความรู้และการปฏิบัติอันจะส่งผลให้ลูกๆนักเรียนได้ซีมซับ และเกิดการตกผลึกต่อลูกๆนักเรียน ให้เป้นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมท้องถิ่น และระดับประเทศสืบไป
ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้จัดประชุมออนไลน์ อ่านต่อ.....
เพื่อหาแนวทางร่วมกันพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของลูกๆนักเรียน เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาลูกหลานท่าน ให้เป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม อันจะนำไปพัฒนาประเทศชาติของเรา
ในการประชุมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเน้น การให้คณะคุณครูร่วมกันวางแผน ในการทำงาน ในการกำหนดมุมมอง ให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียนของเรา ผู้อำนวยการกโรงเรียนกล่าว...โดยเริ่มจากจุดเล็กๆคือในห้องเรียน

##จริงจัง ใส่ใจ ดูแลบุตรหลานท่านดุจ ลูกของเรา## ประชุม ออนไลน์ 24/09/2565     @เราไม่เคยหยุดคิดในการพัฒนาผู้เรียน
##แนวทางร่วมกันพัฒนา คุณลักษณะ บุตรหลานท่าน ให้เป็นคนดี ของสังคม## ประชุม ออนไลน์ 24/09/2565
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คณะฯ โดยให้นายสมทรง สุขขีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ......
ได้ประสานงานกับคณะวิทยากร กิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสา กกต.เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มนักเรียนตัวแทน ลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ซึ่งจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาขยายผล และปฏิบัติให้ถูกต้อง แก่นักเรียนที่เรียนลูกเสือ-เนตรนารีต่อไปตามโครงการพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ อ่านต่อ.....
จัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญในวันดังกล่าวโดยร่วมกันจัดนิทรรศการภายในโรงเรียนดังภาพ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ชมภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา
ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้

๑. พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆแต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ

๒. การที่พระภิกษุอยู่ประจำที่นานๆ ย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป

๓. เป็นเทศกาลที่พระพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆ เช่น การดื่มสุราสิ่งเสพติด และการเที่ยวเตร่เฮฮา เป็นต้น ๔. นอกจากเป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่าง ๆ แล้วในช่วงเวลาพรรษา พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบำเพ็ญทาน รักษาศีลฟังธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายวานิส เพียนอกผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้นายดนุภาพ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนกริช อือชัยภูมิ หัวหน้างานบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน อ่านต่อ....

ประสานงานกับ สถานีตำรวจอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อได้ให้ความรู้และแนวทางการ เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ กัญชา หรือ กัญชง ในสถานศึกษาแก่ลูกนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เล่าเรื่องจาก Line ระเหววิทย์ เมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้งานพยาบาลโรงเรียน
โดยมอบหมายให้ นางพรทิวา ดิษขุนทดและบุคลากรครู นักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมตรวจ ATK ในโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK แก่นักเรียนและบุคลากรครูที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกัน และหยุดการแพร่ระบาดเชือโควิด-19
#ดูแลบุตรหลานท่าน ดุุจลูกของเรา# 
ภาพกิจกรรมคลิกที่นี่
เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมาย งานกิจการนักเรียนโดยมอบหมายให้ นายศรัญยุ ดียางหวายจัดทำพิธีมอบรางวัล สำหรับกิจกรรม To Be Number One (สืบเนื่องจากวันที่ 26 มิถุนายน) อ่านต่อ.....
 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้นักเรียนที่ ได้แสดงออกถึงความสามารถด้าน กีฬา ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ลูกๆ ระเหววิทย์ ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการสนองตอบ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี    ความเป็นมาของโครงการคลิกenlightened
พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2565เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวานิส เพียนอก......

ชมภาพกิ่จกรรมคลิกที่นี่      

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ได้มอบหมายให้ งานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์  โดยมีนายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เป็นประธานในพิธี
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”
ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมบรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน หรือสถานที่ต่าง ๆ เช่น ณ สนามศุภชลาศัย หรือสนามกีฬาแห่งชาติ ที่ทุก ๆ ปี จะมีเหล่าลูกเสือจำนวนกว่าหมื่นคนมาร่วมเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง
เล่าเรื่อง จาก line ระเหววิทย์ 26/06/65
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
เมือว้นที่ 26/06/65 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวานิส เพียนอก ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลสามคน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


เล่าเรื่องจาก Line ระเหววิทย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
เล่าเรื่องจาก Line ระเหววิทย์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมายคณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารร่วมเตรียมงานมุทิตาจิตสักการะคุณ อายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๗๙ ปี หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ (ธ)  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการปลูกฝังค่านิยม ในการธำรงศาสนา ความมีจิตอาสา  เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมาย งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปร่่วมกับงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โ่ดยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายดนุภพ โพธิ์งาน และคณะครูที่รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ขอบคุณภาพถ่าย Line ระเหววิทย์  คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมาย งานกิจการนักเรียนให้กำกับติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ขอบคุณภาพถ่าย จาก Line ระเหววิทย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมาย งานกิจการนักเรียน โดยการนำของรองผู้อำนวยการโรงเรียน นายดนุภพ โพธิ์งาม และคุณครูณรงค์ หาญจันทร์ ได้กำกับติดตามนักเรียนโดยการออกเยี่่ยมบ้านเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักในการร่วมกันช่วยเหลือลูกๆนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เหมาะสมกับวัยเรียน  ดังคำว่า ** ดูแลบุตรหลานท่าน ดุจลูกของเรา** ผู้อำนวยการกล่าว
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมาย งานโรงเรียนกับชุมชน ได้ร่วมเตรียมงานมุทิตาจิตสักการะคุณ อายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๗๙ ปี หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ (ธ)
ขอบคุณภาพถ่ายจาก Line ระเหววิทย์  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายวานิส เพียนอกได้มอบหมายคณะครู นักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารร่วมเตรียมงานมุทิตาจิตสักการะคุณ อายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๗๙ ปี หลวงปู่จื่อ พันธมุตโต วัดเขาตาเงาะ (ธ)  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและเป็นการปลูกฝังค่านิยม ในการธำรงศาสนา
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจ่กรรม
ชมย้อนหลังประชุมผู้ปกครองนักเรียน online(ในสถานการณ์ covid-19) 1/2564
BREAKING NEWS ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแจ้งกำหนดการดังนี้ - เลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จึงขอประกาศงดจัดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่เบ๊นซ์ กนกวรรณ ถุงจันแก้ว"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่กั๊ก วัชรินทร์ สามารถกิจ"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่แตงโม รพีพัฒน์ จันณรงค์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่วศุ แซ่บ่าง ตำนานภาษาจีนของระเหววิทย์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์"พี่แตงโม รพีพัฒน์ จันณรงค์"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่ฟิล์ม กุลสตรี พันธ์สูงเนิน"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่มุก ปาณิสรา เพิ่มสุข"
พีชวนน้องเรียนที่ระเหววิทย์ "พี่เก๋ นิจารี ทองดอนเหมือน"
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในวัน ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563