โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิดิทัศน์ กิจกรรมภายใน/ภายนอก โรงเรียน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในวัน ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมส่งเสริมการต้านทุจริตแก่ผู้เรียน
กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้านศาสนาวัฒนธรรมในโรงเรียนเรียน
แนะแนวสัญจร เตรียมต้อนรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดนุภพ โพธิ์งาม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education
กิจกรรมสนุกๆจากพี่นักศึกษาทันตแพทย์
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(ประตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564)
เพลงมาร์ชโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร