โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
โครงสร้าง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 
                                                                
           โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 295 หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนอบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ  36250  โทรศัพท์  044-897109 Website : http://www.rwschool.ac.th  e-mail  : rwschool30@gmail.com  จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2522 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 15  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2522 ทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2522   โดย นายสมภพ  ศรีวรขาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธาน  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน ผู้บริหารคนแรกคือ นายวงษ์ชัย  ชนะชัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
      สถานที่ตั้ง  เลขที่ 296 หมู่ที่  5 บ้านพนังเสื่อ  ถนนหนองบัวระเหว – จัตุรัส ตำบลหนองบัวระเหว
อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 0-4489-7109 โทรสาร 0-4489-7109  ระยะห่างจาก อำเภอหนองบัวระเหว  2  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 30  กิโลเมตร  ที่ดินได้รับบริจาคจากนายติ่ง  โภคา  เนื้อที่  35 ไร่ 1 งาน  60  ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มจาก นายจันทรา  เพชรสูงเนิน จำนวน  2  ไร่  1  งาน 60   ตารางวา  นายปรีชา  เพชรสูงเนิน  จำนวน  2  งาน  5  ตารางวา นางสาวลออ  เพชรสูงเนิน  1 ไร่  60  ตารางวา ที่ดินโรงเรียนปัจจุบันมี  40  ไร่  3  งาน  85  ตารางวา
     การก่อสร้างโรงเรียน นายวีระ  ทิพย์รักษ์    ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหนองบัวระเหว
ร่วมกับนายประมวล  ต่อศรี  ศึกษาธิการอำเภอ  และนายทองขัน  โภคา  ประธานสภาตำบลหนองบัวระเหว ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินและจัดตั้งโรงเรียน อาศัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2522 เป็นจำนวนเงิน 261,000  บาท ในระยะแรก เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงได้ใช้หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว นับรวมถึงปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 44 ปี ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

    ทิศเหนือ          จรดกับ สหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว
    ทิศใต้             จรดกับ หมู่บ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว
    ทิศตะวันออก     จรดกับ  โรงพยาบาลหนองบัวระเหว และบริษัทแป้งมันแสงเพชร
    ทิศตะวันตก      จรดกับ  หมู่บ้านพนังเสื่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว
           ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย ตำบลโสกปลาดุก ตำบลวังตะเฆ่ ตำบลโคกสะอาดตำบลหนองบัวระเหว ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริการ มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้  สภาพชุมชน ผู้ปกรองส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน พื้นที่ทำมาหากินส่วนใหญ่แห้งแล้ง จึงต้องเข้าไปหางานทำในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ทิ้งให้ลูกหลานอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ปัญหาหย่าร้าง จึงมีมากขึ้น ทำให้นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ปัญหาต่างๆ จึงตามมา อาชีพหลักของชุมชนก็คือ ทำนา ทำไร่ และรับจ้าง

          ปัจจุบันโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอน 6 ระดับ  คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  ในรอบ  4   ปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ 750 คน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็น โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ ส่งเสริมเด็กไทยที่ขาดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐาน ใกล้บ้าน เป็นการขับเคลื่อนพลังทางปัญญา พลังประสบการณ์พลังทรัพย์เข้าสู่โรงเรียนเพื่อให้สามารถเป็นโรงเรียนที่เติมฝันให้คนในชนบทหรือคนที่มีรายได้น้อย ให้ลูกหลานของเราเติบโตมีการศึกษาดี มีชีวิตที่ดีไม่เติบโตเป็นคนจน