โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 21076
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 21072
เอกสารงานวิชาการ
ปพ5ทุกระดับชั้น 27804
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.8 KB 28757
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 20512
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 20470
แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการขอลาออกทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33779
แบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33778
เอกสารงานแผนงานงบประมาณ
เอกสารงานงบประมาณทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33780
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานบุคลากรทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33778
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มการขอออกนอกโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 33780
เอกสารงานบริหารทั่วไป
เอกสารงานบริหารทั่วไปทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33777
แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33778
เอกสารงานกิจการนักเรียน
บก.25 แบบขอความร่วมมือในการเช็คเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 4410
เอกสารงานกิจการนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33788
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33780
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามแผนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 33783